ZASADY REKRUTACJI DO KLASY IV (SPORTOWEJ) O PROFILU PIŁKA NOŻNA  – POD PATRONATEM „KKS LECH” POZNAŃ I KOSZYKÓWKA – POD PATRONATEM „MUKS” POZNAŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
I. PODSTAWA PRAWNA

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r.Nr26, poz.232);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz.1078)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2017 w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z 2011, poz.671)

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

  1. W Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu utworzona zostanie jedna klasa (IV) sportowa dla co najmniej 20 uczniów, do której będą uczęszczać chłopcy i dziewczęta. Klasa będzie realizowała, oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej (chłopcy) i piłki koszykowej (dziewczęta).
  2. Uczniowie z klasy sportowej realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły na poziome klas IV-VIII.
  3. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
  4. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.
  5. Rodzice/prawni opiekunowie w terminie do dnia 25-06-2020 r. dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportu lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie zaświadczenia od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście lub podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia stanowiącego.

III. ZASADY REKRUTACJI.

O przyjęciu do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportu lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami;
b) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
c) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej

 
IV. TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

a) od 06 do 24 kwietnia 2020 r. – składanie podań (Zgłoszenie) o przyjęcie do klasy IV sportowej – (drogą e-mailową) – sekretariat@zsp11poznan.pl

lub pocztą listem poleconym-Szkoła Podstawowa nr 17 os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań;

b) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w terminie: termin ten zostanie podany później.

c) 24 kwietnia br. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych (jeśli testy sprawności fizycznej się odbędą).

 

 

Opublikowane: 7 kwietnia, 2020

Możliwość komentowania jest wyłączona.